Meny Lukk

Plan for stier og løyper

Nore og Uvdal kommune har egen kommunedelplan for stier og løyper. Ny plan ble vedtatt av kommunstyret 19.6.2017. Den erstatter tidligere plan fra 2009. Det er en omfattende plan, og det har vært en omfattende prosess før plan ble endelig vedtatt.

Du finner linker til plan og vedlegg slik:

a) Selve planbeskrivelsen for stier og løyper 2016-2026

b) Skriv fra kommunen vedr orientering om vedtaket i kommunestyret 19.6.2017

c) Nærmere informasjon med plankart m.m. på kommunens hjemmesider

———————————————————————————————–

Plan fra 2009 kan du finne HER.

I 2011 var «kommunedelplan Nore og Uvdal Øst» under revisjon. Denne plan inneholder også et punkt vedr “Friluftsliv og sti- og løypeplanen”. Planen ble lagt ut til offentlig høring, med høringsfrist 15.9.2011.

Velforeningen ga en tilbakemelding på planen hvor vi pekte på at det i de senere år har vært en betydelig økning i antall hytter i området. Ved fremføring av strøm til området bidrar dette også til økt brukt av hyttene og områdene omkring. Dette innebærer igjen økt bruk av bl.a. løypenettet, og at traseer for skiløyper må legges slik til rette at de kan ha mest mulig stabile forhold i forhold til vær og vind, at det er sikre traseer utenom vann, og at traseene er slik at de kan prepareres (kjøres opp) på en tilfredsstillende måte.
Konkret har foreningen pekt på omlegging av trase for skiløyper. Skiløypa over Søre Økteren går i sin helhet over selve vannet, og det samme over Nordre Økteren. Dette er en utsatt trase som naturlig nok bare kan kjøres med scooter. Det er ønskelig at traseen over Søre Økteren i sin helhet legges på land på østsiden av vannet til Vassimellom. Herfra ny trase på sørsiden av Nordre Økteren, og inn på eksisterende og bred løypetrase mellom Flatvollen og Fagerfet. Traseen må tilrettelegges for kjøring med større løypeprepareringsmaskin.
Videre ønsker en noe justering på trase fra sørenden av Søre Økteren (Økteroset) og til Fagerfet. Det er pekt på at en bør søke et mulig samarbeid med Haglebuområdet om kjøring med stor løypemaskin.
Velforeningen vil på sikt også arbeide for at rundløype (ca7 km) Steinset – Øktereoset – Skjønnegrammin – Elvestrand tilrettelegges for kjøring med større løypemaskin. Videre vurdere en mulig utbedring av brua over Øktaelva inne ved Økteroset slik at løypetrase på sikt kan gå over brua og få en mulig trygg kryssing av elva for løypemaskin.