Vedtekter

Vedtekter for Steinset Økteren Hytteforening

§  1             Organisasjon
Steinset  Økteren Hytteforening er en sammenslutning av punktfeste innehavere  feltet Steinset i Rødberg, Nore og Uvdal kommune.

§   2                 Formål
F
oreningens formål er å virke for utvikling av feltet, ivareta de interesser som punktfeste innehaverne har felles, samt fremme godt naboforhold.

§   3                 Medlemskap
Enhver punktfeste innehaver har rett til å stå som medlem av foreningen. Personer med flere punktfester men kun et bebygd feste har kun rett til ett medlemskap. Medlemmer som ikke etter purring betaler kontingenten, skal strykes som medlemmer etter et års forløp.

§   4                 Kontingent
Kontingenten pr. punktfeste fastsettes for 1 år av gangen på ordinær Generalforsamling og betales innen 1.februar. Ved overtagelse av punktfeste  i annet halvår betales kontingent kun for et halvår.

§   5                 Styret
Styret har den daglige ledelse av foreningens anliggende, og består av leder, kasserer, sekretær, leder av veikomité og leder av løypekomité. Vara medlem har møterett. Kassere er nestleder. Styremøte holdes når leder eller et av medlemmene finner det påkrevd. Styret er beslutningsdyktig når minimum 3 – tre av medlemmene i styret møter. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger og beslutninger og underskrives av samtlige fremmøtte styremedlemmer. Styret kan ikke oppta lån eller på annen måte forplikte medlemmene økonomisk utover kontingenten.

§   6                 Generalforsamling
Foreningens høyeste myndighet er generalforsamlingen. Den innkalles av styret med minst 3 – tre ukers varsel og bør være holdt innen utgangen av november måned. Forslag som ønskes behandlet må være styret skriftlig i hende senest 2 – to uker før generalforsamlingen. Senest 1 – en uke før generalforsamlingen må styret ha sendt ut dagsorden vedlagt beretning, regnskap og innkomne forlag. En lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig med de fremmøtte medlemmer.
På ordinær generalforsamling behandles:

 1. Registrering av fremmøtte og godkjenning av fullmakter
 2. Valg av møteleder og sekretær
 3. Styrets årsberetning
 4. Rapporter fra valgte komiteer og utvalg
 5. Revidert regnskap
 6. Innkomne forslag og saker
 7. Planer og prioriteringer for neste år
 8. Budsjett
 9. Valg av:
  a)        Leder, kasserer og sekretær
  b)        Leder av veikomité
  c)        Leder av løypekomité
  d)       Varamedlem
  e)        Diverse komiteer
  f)         Revisor
  g)        Valgkomité
 10. Valg av to personer til å underskrive protokollen

Styret og varamedlem velges for 2 – to år av gangen, slik at henholdsvis 3 og 3 avtrer hver gang. Revisor og valgkomité velges for 2 – to år av gangen. Valgkomité består av tre medlemmer, hvorav leder velges særskilt.

Komitéer velges for 2 – to år av gangen.

Alle valg avgjøres med absolutt flertall. Foreligger det ved valgene mer enn 1 forslag, skal valget forgå skriftlig. Hvis ingen av de foreslåtte kandidater oppnår flertall ved første valg, foretas ny avstemning. Hvis fremdeles ingen kandidat oppnår flertall, foretas det bundet valg, således at den som har færrest stemmer skytes ut.
Ved generalforsamlingen  (og alm. Medlemsmøter) har 2 – to voksne personer for hvert punktfeste talerett. Forslags- og stemmerett er innskrenket til 1 – en person pr. punktfeste.

§   7                Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles når styret finner det nødvendig, eller 1/3 av punktfeste innehaverne skriftlig forlanger det. Denne innkalles av styret med minst 14 – fjorten dagers varsel og kan bare treffe beslutninger i de saker som kravet om generalforsamling omfatter, og som må være kunngjort i innkallelsen.

§   8                Medlemsmøte
Alminnelig medlemsmøter kan innkalles av styret når dette ønsker å komme i kontakt med medlemmene for å gi viktige underretninger og/eller rådføre seg med medlemmene når det gjelder presserende arbeidsoppgaver. Innkallelsen skal inneholde opplysninger om hva som skal behandles.

§   9                Vedtektsendringer
Forslag om forandringer av disse vedtektene kan kun behandles på ordinær Generalforsamling. Beslutning om forandringer krever 2/3 flertall blant de møtende. Møter mindre enn halvparten av medlemmene, må saken forelegges en ny, d.v.s. ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget ansees vedtatt med 2/3 flertall blant de møtende medlemmer.

§  10               Oppløsning.
Forslag om oppløsning av foreningen kan kun behandles på ordinær generalforsamling. Oppløsning av foreningen kan ikke skje så lenge 25% av punktfeste eierne stemmer i mot, og må under alle omstendigheter skje i forståelse med grunneieren. Hvis det blir vedtatt å oppløse foreningen, skal de midler foreningen besitter, anvendes til beste for feltet Steinset.

Vedtatt 8. november 2008, og med senest endringer av 29. september 2012.