Meny Lukk

Stor oppslutning om snøscootermøte

Snoscooterløype60-70 personer møtte frem på Rødberg Hotell torsdag 19. des. 2013 da kommunen inviterte til åpent møte vedr etablering av snøscooterløyper. Nore og Uvdal kommune sammen med vel 100 andre kommuner kan være med i forsøksordningen med etablering av snøscooterløyper. Forsøksordningen er beregnet å vare i 4 år, frem til 2018.
Jeg ringte Halvor Haug, leder i Borgegrend løypelag og spurte om han hadde tenkt seg på møte. Det hadde han egentlig ikke, men nysgjerrigheten pirret ham litt, så han dro på møtet, og ringte meg opp igjen etterpå.
Halvors tilbakemelding var at det var et møte med engasjement, hvor både grunneiere og «snøscooterinteresserte» var møtt frem. Det var stemning for å få til noe løyper i nærområdene i kommunen, og Halvor mente at det kanskje kan bli noe på samme linje som i Sverige. Med det antyder han at det vil være aktuelt i skogsområder, og gjerne ved siden av veger.
Det vil på langt nær være fritt frem å etablere snøscooterløyper, og det settes en del formelle krav, bl.a:

– Løypene skal angis i kommunedelplan eller reguleringsplan.
– Vanlige prosessregler for behandling av kommuneplan skal følges.
– Der kommunen har behov for en mer detaljert vurdering av løypene, f.eks. på grunn av berøring med andre bruksområder vil reguleringsplan være aktuelt.
– Berørte interessegrupper må involveres i beslutningsprosessen.
– Kommunen kan bare vedta snøscooterløyper på eiendommer der grunneier har samtykket.

Videre er det klare begrensninger i adgangen til å etablere snøscooterløyper.
En snøscooterløype skal ikke:
- stride mot arealformålet og bestemmelsene i arealplan.
- legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder.
- kreve terrenginngrep.
- legges i skredutsatte områder eller i bratt terreng.

Store områder i Nore og Uvdal kommune er verneområder, og beiteområder for rein. Følgelig er disse områder ikke aktuelle til å etablere snøscooterløyper i. «Våre» områder er i stor grad beiteområder for rein og er vel således ikke aktuelle, og det er heller ikke aktuelt å etablere dette i hytteområder.

Kommunen har på sin hjemmeside lagt ut noe mer informasjon. Dette kan du lese om her.